Bernadeta Stasiak 31.07.2018 09:26

Uchwała nr XLIX/309/18

UCHWAŁA NR XLIX/309/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 lipca  2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kudowa - Zdrój instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000), art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm. ) oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62 i poz. 1000) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Dopuszcza się zapłatę podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kudowa – Zdrój za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIX/309/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2018 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.07.2018 09:26Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)