Bernadeta Stasiak 20.10.2016 13:50

Zarządzenie nr 197/16

Zarządzenie nr  197/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  17 października 2016 roku

               
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:      

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie na 18 (osiemnaście) rat miesięcznych należności pieniężnej w wysokości 918,00 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)      51,00 zł  –  płatne w terminie do 30.11.2016r.;
2)      51,00 zł  –  płatne w terminie do 30.12.2016r.;
3)      51,00 zł  –  płatne w terminie do 30.01.2017r.;
4)      51,00 zł  –  płatne w terminie do 28.02.2017r.;
5)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.03.2017r.;
6)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.04.2017r.;
7)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.05.2017r.;
8)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.06.2017r.;
9)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.07.2017r.;
10)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.08.2017r.;
11)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.09.2017r.;
12)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.10.2017r.;
13)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.11.2017r.;
14)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2017r.;
15)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2018r.;
16)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 28.02..2018r.;
17)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.03.2018r.;
18)      51,00 zł  -  płatne w terminie do 30.04.2018r.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Maziarz

                                                                     
1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 197/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2016 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.10.2016 13:50Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)