Bernadeta Stasiak 01.12.2016 13:01

Zarządzenie nr 231/16

Zarządzenie nr 231/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Kudowie – Zdroju.

§ 2.

1.    Kandydata na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
2.    Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu zostanie zamieszczone:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kudowa – Zdrój,
2)     na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju oraz Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie – Zdroju.

§ 4.

Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 231/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2016 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2016 15:32Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.12.2016 15:32Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231.docx" (Administrator Systemu)
07.12.2016 15:32Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231.docx (Administrator Systemu)
01.12.2016 13:01Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)