Bernadeta Stasiak 28.12.2016 12:36

Zarządzenie nr 242/16

Zarządzenie Nr 242/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2016 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 18.508,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 18.508,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Zmienia się treść tabeli nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa – Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2016 rok” do uchwały XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.    Zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2016 roku” do uchwały XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody            39.576.482,01 zł    
          w tym dochody majątkowe              1.864.611,00 zł
                        dochody bieżące                 37.711.871,01 zł
2.    wydatki            39.431.285,01 zł     
           w  tym wydatki majątkowe               3.101.214,00 zł
                         wydatki bieżące                 36.330.071,01 zł
3.    nadwyżka budżetu      145.197,00 zł.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 242/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2016 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2016 12:36Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)