UCHWAŁA Nr XLVI/292/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz.2232) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miejska Kudowy – Zdroju jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVI/292/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.06.2018 09:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.06.2018 09:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 27