Uchwała nr XLVI/293/18

UCHWAŁA Nr XLVI/293/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz.2232) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077), po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za 2017 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym gminy Kudowa – Zdrój za 2017 rok;
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu;
4)    informacją o stanie mienia gminy Kudowa – Zdrój;
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się/nie udziela się  Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kudowa – Zdrój za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miejska Kudowy – Zdroju jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego została zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój w terminie do  dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uchwała w przedmiocie absolutorium podejmowana jest przez Radę Miejską Kudowy – Zdroju po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz opinią regionalnej izby obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVI/293/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2018 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż