Uchwała nr XLVI/296/18

UCHWAŁA NR XLVI/296/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 maja  2018 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr LX/409/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa – Zdrój Rada, Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

DZIAŁ I. Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§1.

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna, zwaną dalej planem.
2.    Przebieg granic obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.

§2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)    rysunek planu, o którym mowa §1 ust. 2, stanowiący załącznik nr 1;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
3)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§3.

Zgodnie z problematyką planu oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem nie ustala się:
1)    zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
2)    wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3)    granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
4)    sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§4.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1)    dach symetryczny – dach o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych;
2)    nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczająca część terenu, na której dopuszcza się lokalizację budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy terenowych miejsc postojowych, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3)    przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie;
4)    przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu i nie może występować samodzielnie;
5)    teren – fragment obszaru objętego planem wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym terenu;
6)    rysunek planu – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
7)    usługi turystyki – usługi z zakresu wynajmu miejsc noclegowych w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych, a także wynajem budynków rekreacji indywidualnej;
8)    zabudowa letniskowa – budynki rekreacji indywidualnej;
9)    zieleń urządzona – ogrody oraz inne urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych.

§5.

1.    Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu:
1)    granica obszaru objętego planem;
2)    linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)    symbol identyfikacyjny terenu;
4)    nieprzekraczalna linia zabudowy;
5)    linia wymiarowa wraz z wymiarem.
2.    Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

§6.

1.    Ustala się następujące przeznaczenia terenu:
1)    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa letniskowa;
2)    teren rolniczy;
3)    usługi turystyki;
4)    zieleń urządzona;
5)    droga wewnętrzna (rezerwa terenu dla poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej).
2.    Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu i kształtowania ładu przestrzennego

§7.

Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu na całym obszarze objętym planem dla której obowiązują następujące ustalenia:
1)    ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki obiektów budowlanych;
2)    nowa zabudowa w zakresie kształtowania bryły, formy architektonicznej oraz zastosowanych materiałów wykończeniowych elewacji powinna nawiązywać do lokalnej tradycji architektonicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska

§8.

1.    W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MN – jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2.    Obszar objęty planem położony jest w zasięgu:
1)    Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe” OSO – PLB02006;
2)    Otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych;
3)    Strefy „B” ochrony uzdrowiskowej;
4)    Terenu i Obszaru Górniczego „Kudowa”;
5)    Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 341 „Niecka wewnętrznosudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.
3.    Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszarów, o których mowa w ust.2.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziałów nieruchomości

§9.

Ustala się następujące zasady scalania i podziałów nieruchomości.
1)    dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową ustala się:
a)    powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2,
b)    szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 20 m,
c)    kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º;
2)    dla pozostałych działek ustala się:
a)    powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2,
b)    szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m,
c)    kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i systemów infrastruktury technicznej

§10.

1.    W zakresie komunikacji ustala się:
1)    Ustala się lokalizację drogi wewnętrznej KDW – rezerwa terenu dla poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej
2)    Szczegółowe ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w pkt 1 sformułowano w ustaleniach Działu II.
3)    Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległej drogi wewnętrznej.
4)    W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
a)    miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach;
b)    ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:

  • co najmniej 2 stanowiska postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dodatkowo co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej  usług
  • co najmniej 2 stanowiska postojowe na jeden budynek rekreacji indywidualnej.

c)    liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na każde rozpoczęte 6 miejsc postojowych.
2.    W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej, lub z ujęć indywidualnych z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych.
3.    W zakresie gospodarki ściekowej ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej, indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.    W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
1)    odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2)    dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.    W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6.    W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1)    zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;
2)    sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach spowodowanych istniejącymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się realizację sieci napowietrznych.
7.    W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem urządzeń nie powodujących ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW z wyłączeniem pomp ciepła realizowanych w technologii odwiertów pionowych.
8.    W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z rozdzielczej sieci gazowej.
9.    W zakresie telekomunikacji ustala się:
1)    sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych;
2)    dopuszcza się sytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że sytuowanie tych urządzeń jest zgodne z przepisami odrębnymi.
10.    Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi.

DZIAŁ II. Ustalenia szczegółowe dla terenów

§11.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MN ustala się:
1)    przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa letniskowa;
2)    przeznaczenie uzupełniające terenu:
a)    usługi turystyki,
b)    zieleń urządzona,
c)    droga wewnętrzna – o szerokości nie mniejszej niż 6 m.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy:
1)    budynki należy realizować wyłącznie jako budynki wolnostojące;
2)    liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem;
3)    dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży;
4)    maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać:
a)    9 metrów dla budynków mieszkaniowych i budynków rekreacji indywidualnej,
b)    6 metrów dla budynków gospodarczych i garaży;
5)    dla budynków mieszkalnych, letniskowych, gospodarczych i garaży obowiązują dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym lub grafitowym; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak: ganki, wiatrołapy i lukarny.
6)    dopuszcza przebudowę i rozbudowę budynków istniejących na zasadach określonych w pkt 2, 3, 4, 5.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, o przebiegu pokazanym na rysunku planu;
2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 - 0,30,
b)    maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 30%,
c)    minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 55%;
3)    dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury.
4.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na: 800 m2.

§12.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2-R ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: teren rolniczy.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem sieci i infrastruktury technicznej.

§13.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3-KDW ustala się przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnętrzna (rezerwa terenu dla poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej).
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 3 m.

DZIAŁ III. Ustalenia końcowe

§14.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

§15.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLVI/296/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna, zwany dalej planem miejscowym został opracowany na podstawie uchwały LX/409/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna.
Obszar objęty planem miejscowym położony jest w północno - zachodniej części Kudowy - Zdroju.
Łączna powierzchnia obszaru opracowania wynosi około 1,66 hektara.
Ustalenia planu miejscowego mają charakter regulacyjny. Podstawowym celem opracowania planu miejscowego jest aktualizacja zasad zagospodarowania terenów, wynikająca głównie ze zmian przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniu 30 października 2014 roku Rada Miejska Kudowy-Zdroju podjęła uchwałę nr XLVII/322/14 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu Gminy Kudowa-Zdrój. W podsumowaniu oceny planów miejscowych stwierdzono, że obowiązujące plany miejscowe są prawidłowe, nie wymagają korekt ze względów prawnych, a częstość i rodzaj ich dotychczasowych zmian świadczą o realizacji potrzeby regulacji zasad zagospodarowania tam, gdzie wymaga tego dobrze pojęty interes publiczny.
W planie miejscowym uwzględniono wymagania określone w art. 1 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), poprzez realizację wymogów, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 przywołanej powyżej ustawy, w następujący sposób:
•    Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury zostały dostosowane do istniejącego sposobu zagospodarowania terenów w zakresie przeznaczenia terenów oraz parametrów kształtowania zabudowy. Uwzględniono istniejące ukształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej na obszarze objętym planem miejscowym oraz charakter zagospodarowania terenów sąsiednich.
•    Wyznaczając tereny pod zabudowę wzięto pod uwagę walory architektoniczne i krajobrazowe obszarów przyległych. Głównym założeniem planu miejscowego jest utworzenie lokalnego obszaru mieszkaniowo - usługowego. Projektowana struktura osadnicza tworzy zwarty układ przestrzenny. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania, w szczególności w zakresie intensywności oraz gabarytów zabudowy.
•    W zakresie ochrony środowiska, ustalenia planu miejscowego dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej uwzględniają ochronę czystości powietrza a także wód powierzchniowych i podziemnych. Dopuszczono pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW.
•    W zakresie osiągnięcia dobrego stanu czystości powietrza ustalono zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła, nie powodujących przekroczeń norm emisji spalin.
•    W zakresie osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych ustalono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do: sieci kanalizacji deszczowej, lub ich zagospodarowanie w obrębie działki budowlanej (retencjonowanie wody).
•    W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustalono strefę „K” ochrony krajobrazu na całym obszarze objętym planem dla której obowiązują następujące ustalenia:

  • ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki obiektów budowlanych;
  • nowa zabudowa w zakresie kształtowania bryły, formy architektonicznej oraz zastosowanych materiałów wykończeniowych elewacji powinna nawiązywać do lokalnej tradycji architektonicznej.

•    W zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych ustalono:

  •  dopuszczalne poziomy hałasu na terenach wymagających ochrony przed hałasem,
  • ustalono zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, nie powodujących przekroczeń norm emisji spalin,
  • stosowną liczbę miejsc parkingowych przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

•    W zakresie uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni oraz prawa własności, a także potrzeb interesu publicznego, przy sporządzaniu planu miejscowego, kierowano się przede wszystkim zasadą kontynuacji zabudowy. Nie wyznaczono terenów dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
•    W zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa - na obszarze objętym planem miejscowym nie występują obiekty i obszary wykorzystywane dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.
•    W zakresie potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, plan miejscowy dopuszcza lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami zawartymi w ustaleniach ogólnych. Nie ogranicza się rozwoju sieci szerokopasmowych.
•    W zakresie zachowania przejrzystości procedury planistycznej, oraz udziału społeczeństwa w procedurze planistycznej, zgodnie z wymogami art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzez publikację ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Do projektu planu miejscowego nie zgłoszono wniosków. Ponadto zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu miejscowego. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z problematyką planu oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem, odstąpiono od ustalenia:
•    zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
•    granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
•    sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Do projektu planu miejscowego sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych.
W ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzyskano pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku.
W wyniku analizy prognozy skutków finansowych stwierdzono, że realizacja ustaleń planu miejscowego nie będzie miała wpływu na finanse publiczne, w tym na budżet gminy.
Nie przewiduje się konieczności wykupu nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8 kwietnia 2013 r. do 10 maja 2013 r.
Ostateczny termin składania uwag po zakończeniu okresu wyłożenia wyznaczono na dzień 11 czerwca 2013 r. Do projektu planu miejscowego nie zgłoszono uwag.
W okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 23 września 2016 r. oraz w terminie składania uwag, wyznaczonym po zakończeniu okresu wyłożenia na dzień 10 października 2016 r. nie wniesiono uwag.
Mając na uwadze iż procedura sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona zgodnie z trybem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XLVI/296/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 maja 2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych  do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 kwietnia 2013 r. do 10 maja 2013 r. oraz w terminie składania uwag, wyznaczonym po zakończeniu okresu wyłożenia na dzień 11 czerwca 2013 r. nie wniesiono uwag.
W okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 23 września 2016 r. oraz w terminie składania uwag, wyznaczonym po zakończeniu okresu wyłożenia na dzień 10 października 2016 r. nie wniesiono uwag.
W związku z powyższym odstępuje się od rozstrzygnięcia uwag.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XLVI/296/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 maja 2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) stanowią zadania własne gminy.
Finansowanie potencjalnych inwestycji z zakresu utrzymania i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej będzie się odbywało z budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prywatne na podstawie porozumień zawartych z innymi podmiotami.
Przewidywanymi źródłami finansowania poprzez budżet gminy będą: dochody własne gminy, dotacje, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki preferencyjne, udział innych podmiotów.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVI/296/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2018 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż