Uchwała nr XLVI/297/18

Uchwała nr XLVI/297/18
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 28 maja 2018 r.


w sprawie wyrażenia opinii do projektu  uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. Nr 15 z późn.zm.) po zapoznaniu się z propozycją Starosty Powiatu Kłodzkiego podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze, Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię do  projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie podziału Powiatu Kłodzkiego na  okręgi wyborcze,   ustalenia ich numerów, granic oraz liczny radnych wybieranych  w  każdym okręgu wyborczym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. nr. 15 z późn. zm.) łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVI/297/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2018 10:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż