ZARZĄDZENIE NR 0050. 109 .2018
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 29 maja 2018 roku


w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności p.o. dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju.

Na podstawie art.68 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017r. poz.59 i 949),oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z póź. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Izabelę Zasine - Gacek – nauczyciela Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju do zastępowania p.o. dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności w dniu 1 czerwca 2018 r.

§ 2.

Pani Izabela Zasina - Gacek podczas nieobecności dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka  w Kudowie - Zdroju uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno–administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.109.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.06.2018 12:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.06.2018 12:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 36