Zarządzenie nr  0050.112.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  29 maja 2018 r.

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50 i poz. 650) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia   i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmuna okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. 1 Maja 13, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, posadowionym na działce  nr 175 (AM-8) położonej   w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Stary Zdrój, SW1K/00042235/1, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.112.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.06.2018 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.06.2018 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 33