Zarządzenie  Nr 0050.120.2018         
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia  7 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 8.151,60zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych  60/100), przysługującej od 1  z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy ul./…/ w Kudowie – Zdroju, na 36 ( trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)     276,60 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
2)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
3)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
4)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
5)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
6)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
7)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
8)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
9)     225,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
10)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
11)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
12)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
13)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
14)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
15)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
16)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
17)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
18)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
19)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
20)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
21)     225,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
22)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;
23)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2020r.;
24)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2020r.;
25)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
26)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
27)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
28)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
29)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
30)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
31)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
32)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
33)     225,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
34)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
35)     225,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
36)     225,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.120.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.06.2018 09:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.06.2018 09:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 37