Zarządzenie  Nr 0050.121.2018      
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 973,85 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote  85/100), przysługującej od 1   z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy ul. /…/ w Kudowie – Zdroju, na 10 (dziesięć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)      73,85 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
2)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
3)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
4)     100,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
5)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
6)     100,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
7)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
8)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
9)     100,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
10)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.121.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.06.2018 10:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 6