Uchwała nr XLVIII/301/18

UCHWAŁA Nr XLVIII/301/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 8 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 oraz z 2017 r., poz. 60 i poz. 1930) oraz § 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr II/3/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 roku sprawie: wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju wprowadza się następujące zmiany:
1)    w  §1 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
" - wynagrodzenie zasadnicze 4.700,00zł";
2)    w §1 kwota wynagrodzenia ulega zmniejszeniu o 150,00zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVIII/301/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2018 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż