Uchwała nr XLVIII/302/18

UCHWAŁA  NR XLVIII/302/2018
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 28 czerwca 2018 r.


         zmieniająca uchwałę Nr XLIV/282/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 418 § 1, i art. 419 § 2 i 4, art. 420 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4 poz.130 i poz.138) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) Rada Miejska Kudowy-Zdroju, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Do granic okręgu wyborczego nr 15 dopisuje się ul. Radosną.

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa – Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Na ustalenia Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.

§ 6.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

UZASADNIENIE

W związku z uchwałą Nr XLV/284/18 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. U.  Woj. Dolnośl. Z 2018 r. poz. 1829) należy dostosować opis granic okręgów wyborczych Gminy Kudowa - Zdrój do stanu faktycznego. Nowo powstałą ulicę Radosną, ze względu na jej położenie, włącza się do granic okręgu wyborczego nr 15. Niniejsza zmiana ma charakter wyłącznie porządkowy i dodanie ulicy Radosnej do okręgu nr 15 nie powoduje zmiany normy przedstawicielstwa.
odanie ulicy Radosnej do okręgu nr 15 nie powoduje zmiany normy przedstawicielstwa.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVIII/302/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2018 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż