UCHWAŁA Nr XLVIII/303/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kudowa-Zdrój stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem  przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVIII/303/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2018 09:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.07.2018 09:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 31