Zarządzenie  Nr 0050.132.2018      
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 2 lipca 2018 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 4.338,80 zł (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych  80/100), przysługującej od 1 z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy  ul./…/  w Kudowie – Zdroju, na 22 ( dwadzieścia dwie) raty miesięczne.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)     201,80 zł – płatne w terminie do 30.06.2018r.;
2)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2018r.;
3)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2018r.;
4)     197,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2018r.;
5)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
6)     197,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
7)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
8)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
9)     197,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
10)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
11)     197,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
12)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
13)     197,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
14)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
15)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
16)     197,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
17)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
18)     197,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
19)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
20)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
21)     197,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
22)     197,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.132.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.07.2018 10:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.07.2018 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 38