Zarządzenie nr 0050.129.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 21 czerwca 2018  r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:   

  § 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie na 9 (dziewięć) rat miesięcznych należności pieniężnej w wysokości 918,00 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.07.2018r.;
2)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.08.2018r.;
3)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.09.2018r.;
4)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.10.2018r.;
5)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.11.2018r.;
6)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2018r.;
7)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2019r.;
8)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 28.02.2019r.;
9)    102,00 zł  -  płatne w terminie do 30.03.2019r.;

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.129.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.07.2018 10:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.07.2018 10:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 32