Zarządzenie nr  0050.153.2018
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia  16 lipca 2018 r.

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju     z 19 lutego 1998 r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Głównej 42, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu,  posadowionym na działce  nr 74 (AM-3)  położonym w gminie Kudowa - Zdrój, obręb Zakrze, SW1K/00053408/5,  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.153.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.07.2018 09:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.07.2018 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 70