Zarządzenie nr  0050.157.2018
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia  16 lipca 2018 r.

w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000)  oraz art. 25  ust. 2 i art. 56 w zw.      z art. 51 ust. 2 i art. 53 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) oraz w wykonaniu uchwały nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 30 maja 2016 r.  w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Kudowskie Centrum Kultury i Sportu” i nadania jej statutu (zm. uchwałą nr XXIV/145/16 z dnia 27 lipca 2016 r.), Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do przekazania, w trybie nieodpłatnego wyposażenia gminnej instytucji kultury, następujące nieruchomości gruntowe zabudowane   położone  przy ul.  Głównej 43 i 43a w gminie Kudowa – Zdrój:
- działka  nr 111/4 (AM-3), obręb Zakrze, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00044520/0;
-  działka nr 111/9 (AM-3) obręb Zakrze, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00075738/7.

§ 2

Przeniesienie prawa własności nieruchomości opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia  na rzecz Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu nastąpi poprzez zawarcie stosownej umowy w formie aktu notarialnego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.157.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.07.2018 10:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.07.2018 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 31