Uchwała nr XLIX/304/18

UCHWAŁA NR XLIX/304/2018
RADY MIEJSKIEJ W KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na przystąpienie przez gminę Kudowa – Zdrój do realizacji projektu określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK w Kudowie – Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58”.
2.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w ust. 1 w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 .

§ 2.

W budżecie gminy Kudowa – Zdrój zabezpieczone zostaną środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIX/304/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2018 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż