Uchwała nr XLIX/307/18

                                                                                                                          
UCHWAŁA  NR XLIX/307/2018
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26  lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIV/283/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) w zw. z  art. 12 §2, §3, §11, §12 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238 i poz. 1282) Rada Miejska Kudowy-Zdroju, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W obwodzie głosowania nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II dopisuje się ul. Radosną.

§ 2.

Załącznik do uchwały nr XLIV/283/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.  

§ 5.

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIX/307/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2018 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż