UCHWAŁA  NR XLIX/308/2018
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) w związku z art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Kudowa – Zdrój zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej, o której mowa w odrębnych przepisach, w wymiarze pięciu godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2.

1.    Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, wynosi za 1,00zł (słownie: jeden złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
2.    Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 52 ust. 4-6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokościach i terminach wynikających z tego przepisu.
3.    Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.

§ 3

1.    Warunki częściowego zwolnienia z opłaty, o której mowa w §2 ust. 1 określa ust. 2.
2.    W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, obniża się opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 o 35% za drugie i każde następne dziecko.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Kudowa – Zdrój.

§5.

Traci moc uchwała nr XLIV/303/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 2849).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIX/308/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.07.2018 09:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.07.2018 09:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 31