Zarządzenie nr  0050.167.2018
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 31 lipca  2018 r.

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50,  poz. 650, poz. 1000, poz.1089) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową  zabudowaną budynkiem użytkowym ,  oznaczoną jako  działka  nr 433/7 (AM-17)  położoną    przy ul. Fabrycznej 7A w gminie Kudowa – Zdrój, obręb Zakrze, SW1K/00064867/0 na rzecz dzierżawcy, który wybudował budynek ze środków własnych,  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.167.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.08.2018 13:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.08.2018 13:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 47