Zarządzenie nr  0050.176.2018
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia  28 sierpnia 2018 r.

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50,  poz. 650, poz. 1000, poz.1089, poz. 1496) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998 r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży   nieruchomość  gruntową,    oznaczoną jako  działka  nr 231/2 (AM-9)  położoną przy ul. Zdrojowej 3B w gminie Kudowa – Zdrój, obręb Słone, SW1K/00065159/1  zabudowaną budynkiem użytkowym - pawilonem handlowym - wybudowanym przez dzierżawcę ze środków własnych,  wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.176.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.08.2018 09:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.08.2018 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 34