Janusz Engel 04.09.2018 15:15 wersja do wydruku

Zarządzenie nr 0050.188.2018

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

z dnia 4 września 2018 r.

 

w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej

własność gminy Kudowa – Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 15 ust.1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz.1089, poz. 1496) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w formie zamiany nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 121/1 (AM-5) położoną w gminie Kudowa – Zdrój, obręb Pstrążna, SW1K/00082866/5, stanowiącą własność Gminy Kudowa-Zdrój, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, na nieruchomości gruntowe – działki: nr 71/3 i nr 71/4, AM-4, obręb Pstrążna, SW1K/00042132/9, stanowiące własność osób fizycznych.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 
Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie 0050.188.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:04.09.2018 15:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:04.09.2018 15:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 36