Janusz Engel 04.09.2018 15:24 wersja do wydruku

Zarządzenie nr 0050. 189 .2018

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

z dnia z dnia 4 września 2018 r.

 

w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących

własność gminy Kudowa – Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz.1089, poz. 1496) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe na rzecz ich użytkownika wieczystego, oznaczone jako działki: nr 3/3, nr 3/8, nr 46 (AM-1) położone przy ul. Słonecznej w gminie Kudowa – Zdrój, obręb Nowy Zdrój, SW1K/00100202/6, SW1K/00043139/5, SW1K/00029037/6, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 
Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie 0050.189.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:04.09.2018 15:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:04.09.2018 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 26