Arkadiusz Sip 06.09.2018 09:05 wersja do wydruku

 

Zarządzenie Nr 0050.186.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 poz.994 i poz. 1000) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku  w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się założenia do projektu budżetu na 2019 rok:

 1. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi -  3,00 %,
 2. podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.190 zł  a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 200,00 zł,
 3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.900,00 zł,
 4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 1.050,00 zł na osobę,
 5. narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
 6. przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,3 %,
 7. stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85416 w kwocie 35,00 zł na jednego ucznia niezależnie od rodzaju szkoły z wyłączeniem dzieci z klas I –III szkoły podstawowej,
 8. stawki podatkowe w wysokościach zgodnych z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem podwyżki stawek o 1,6%,
 9. minimalne wynagrodzenie w kwocie – 2.220,00 zł,
 10. minimalna stawka godzinowa – 14,50 zł.

§ 2.

W przypadku zmiany warunków makro i mikroekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

§ 3.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2019 rok należy uwzględnić:

 1. prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 2. przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
 3. informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. planowane zmiany cen świadczonych usług,
 5. wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku, zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz planowane przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 6. przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 7. sytuację płatniczą największych podatników gminy,
 8. poziom windykacji zaległości podatkowych,
 9. podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
 10. planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

§ 4.

 1. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
 2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
 1. zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
 2. zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
 3. zapewnienie środków na wieloletnie pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 1. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:
 1. zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 2. czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 3. wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2018 roku,
 4. kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku.
 1. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
 2. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1.09.2018 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2018 roku oraz w 2019 roku.
 3. Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz.U z 2018 roku poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2019 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2019 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2019/2020,
 4. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizacje każdej z nich.
 5. W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto tworzy się rezerwę celową na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój oraz na wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

§ 5.

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju oraz samodzielni pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.

§ 6.

 1. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe itp.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny zawierać:
  1. rodzaj zadania,
  2. uzasadnienie jego celowości,
  3. wysokość nakładów finansowych,
  4. źródła finansowania.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.186.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:06.09.2018 09:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:06.09.2018 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 29