Zarządzenie Nr 0050.193.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 07 września 2018

w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i bezumownego korzystania z nieruchomości

Na podstawie § 3 ust. 1  oraz § 4 ust. 2 pkt 3  i ust. 4 Uchwały Nr  XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Na wniosek 1 rozkłada się na 5 rat zaległość z tytuł czynszu dzierżawnego i bezumownego korzystania z nieruchomości w kwocie 448,37 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie 31,85 zł, za nieruchomość położoną w Kudowie – Zdroju, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 212, obręb Stary Zdrój i ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)     100,03  zł – płatne w terminie do 10.10.2018r;
2)     100,03  zł – płatne w terminie do 10.11.2018r;
3)     100,03  zł – płatne w terminie do 10.12.2018r;
4)     100,03  zł – płatne w terminie do 10.01.2019r;
5)       80,10  zł – płatne w terminie do  10.02.2019r;

§ 2.

Udzielona pomoc  nie stanowi pomoc publiczną (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1   Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.193.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2018 10:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2018 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 39