UCHWAŁA  NR L/311/2018
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa – Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania , wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) w związku z art. 12 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz z 2015r. poz. 1893 oraz z 2017 r., poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650) Rada Miejska Kudowy-Zdroju, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie miasta Kudowa – Zdrój maksymalną liczbę 310 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu, w tym:
1)    do 4,5% oraz na piwo – 110 zezwoleń,
2)    powyżej 4,5% do 18%  (z wyjątkiem piwa) – 100 zezwoleń,
3)    powyżej 18% - 100 zezwoleń.

§ 2

Ustala się  na terenie miasta Kudowa – Zdrój  maksymalną liczbę 160  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w tym :
1)    do 4,5%  zawartości alkoholu oraz na piwo – 60 zezwoleń,
2)    powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 50 zezwoleń,
3)    powyżej 18% zawartości alkoholu – 50 zezwoleń.

§ 3

Ustala się na terenie miasta Kudowa – Zdrój maksymalną liczbę 150 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym:
1)    do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 50 zezwoleń,
2)    powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 50 zezwoleń,
3)    powyżej 18% zawartości alkoholu – 50 zezwoleń.

§ 4

1.    Zasady usytuowania na terenie miasta Kudowa – Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określa ust. 2.
2.    Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w następujących miejscach:
1)    na terenie placów zabaw dla dzieci,
2)    na parkingach,
3)    na cmentarzach ,
4)    na targowiskach za wyjątkiem obiektów na trwale związanych z gruntem.

§ 5

Na terenie miasta Kudowa – Zdrój zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój .

§ 7

Tracą moc:
1)    uchwała nr XXXI/191/2001  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju  z dnia 31 sierpnia 2001r.
w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
2)    uchwała nr XXIII/154/08  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju  z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/2001 Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
3)    uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju  z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa – Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
                                                                        § 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

                      
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr L/311/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.09.2018 09:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.09.2018 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 38