Uchwała nr L/316/18

UCHWAŁA Nr L/316/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody drzew gatunku sosna wejmutka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 i poz. 10 i poz. 650), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.

1.    Rozdziela się grupę drzew gatunku sosna wejmutka – 2 szt., celem zniesienia formy ochrony przyrody z martwego drzewa (1szt.). Drzewa zostały zarejestrowane jako pomniki przyrody – grupa drzew 25.01.1982r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.08.2008 nr 221 poz. 2494.).
2.    Znosi się formę ochrony przyrody w drodze uznania za pomnik przyrody w stosunku do drzewa gatunku sosna wejmutka (Pinus strobus) o obwodzie pnia 346cm – 1szt. rosnącego w Parku Zdrojowym w Kudowie – Zdroju w pobliżu ul. Jana Pawła II (dawniej ul. Granicznej) w Kudowie-Zdroju.
3.    Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska


UZASADNIENIE

Na wniosek Gminy Kudowa – Zdrój mgr inż. Janusz Korybo biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posiadający uprawnienia nr 602/98 i 603/98 z dnia 31 grudnia 1998r. wykonał ekspertyzę przedmiotowego drzewa. W trakcie oględzin ustalono, że sosna wejmutka jest martwa na skutek uszkodzenia aparatu asymilacyjnego przez patogeny grzybowe oraz uszkodzenia konarów przez owady z rodzaju Phaenops, Tetropium (Przypłaszczek, Sciga). Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego należy znieść ochronę prawną oraz uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowego drzewa. Pozostałe drzewo z grupy pozostaje w dalszym ciągu pomnikiem przyrody.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr L/316/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2018 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż