Zarządzenie Nr 0050.197.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 27 września 2018 r.

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały budżetowej nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 1530), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy  do kwoty 3.402.883,07 złotych  (słownie: trzy miliony czterysta dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 07/100) z przeznaczeniem na:
a)    spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Kudowa – Zdrój zobowiązań z tytułu kredytów ( w tym na refundację dokonanych spłat) – 850.000,00 zł,
b)    wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej ( w tym refundacje poniesionych wydatków) – 2.552.883,07 zł.
2.    Źródłem spłaty kredytu :
a)    o którym mowa w ust. 1 pkt a będą dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2026 i 2027 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych,
b)    o którym mowa w ust. 1 pkt b będą środki pochodzące z refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku do kwoty 1.680.038,54 zł, oraz dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2027 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych do kwoty 872.844,53 zł.
3.    Zabezpieczeniem planowanego kredytu, o którym mowa ust. 1 będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz
Piotr Maziarz
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.197.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2018 09:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2018 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 32