Zarządzenie Nr 0050.200.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) w związku z uchwałą Nr XLVIII/300/18 Rady Miejskiej Kudowy – zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 3386), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

    §1.    

Powołuje się Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy –Zdroju, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
1)    Hanna Jędrzejewska,
2)    Dorota Dąbrowska,
3)    Magdalena Spendowska,
4)    Mieczysław Kowalski,
5)    Iwona Biernacik,
6)    Elżbieta Ubik,
7)    Piotr Schab,
8)    Elżbieta Marecka- Szydło.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Kudowy -Zdroju na 2019 rok stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLVIII/300/18 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 3386).

§3.

Zobowiązuje się kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju oraz dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kudowa – Zdrój do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z zakresem zadań Zespołu, a pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki.

§4.

Zespół kończy prace wraz z ogłoszeniem wyników głosowania i wywieszeniem listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa -Zdrój.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.200.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2018 09:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2018 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 37