UCHWAŁA NR LI/326/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 5, art. 18b ust. 3 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 października  2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4463) wprowadza się następujące zmiany:
1)    §8 otrzymuje brzmienie:
„§8. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1)    Przewodniczący Rady,
2)    od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących Rady,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    Komisja Uzdrowiskowa,
5)    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
6)    stałe Komisje powołane przez Radę,
7)    doraźne Komisje powołane przez Radę.”;
2)    w §19 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„§5. W sprawach dotyczących Gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza, na zasadach określonych w art. 24 ust. 4-7 ustawy o samorządzie gminnym.”;
3)    w §55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, teksty uchwał przyjętych przez Radę, usprawiedliwienia nieobecnych, oświadczenia, informatyczny nośnik danych zawierający zapis dźwięku lub dźwięku i obrazu z przebiegu sesji, imienne wykazy głosowań radnych i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.”;
4)    w §58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie mieszkańców Gminy na zasadach określonych w art. 41a ust. 1 – 5 ustawy  samorządzie gminnym.”;
5)    w §58 uchyla się ust. 3;
6)    uchyla się §59;
7)    §65 otrzymuje brzmienie:
„§65. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowań radnych.
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
4. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego obrad, wstają i wypowiadają się „za” uchwałą, „przeciw” lub „wstrzymują się” od głosu.
5. Głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem ustawowym Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
6. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad.”;
8)    w Części II uchyla się rozdział 9 Interpelacje i zapytania wraz z §71 i §72;
9)    w Części II po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:
„Rozdział 6a. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji.
§ 94a. Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.
§ 94b. Skargi, wnioski i petycje, zwane dalej „skargami”, które wpłynęły do Rady przekazywane są niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.
§ 94c. Przewodniczący Rady:
1)    przeprowadza kwalifikację pisma co do rodzaju sprawy i trybu jej rozpatrzenia;
2)    w przypadku zakwalifikowania pisma jako skarga rejestruje ją w odpowiednim centralnym rejestrze;
3)    przekazuje skargę do rozpatrzenia Komisji skarg, wniosków i petycji,
4)    czuwa nad terminowością rozpatrzenia i załatwienia skargi, w tym zawiadamia o każdym przypadku niezałatwienia jej w terminie.
§ 94d. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji jest zobowiązana do:
1)    wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze,
2)    przygotowania projektu odpowiedzi,
3)    przedłożenia propozycji, co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych.
2. Na żądanie Komisji skarg, wniosków i petycji Burmistrz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy są zobowiązani do przedłożenia dokumentów urzędowych, udzielania wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargę we własnym zakresie w oparciu o zgromadzone dokumenty oraz wyjaśnienia skarżącego.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrując skargę może zasięgać stanowiska innej stałej Komisji Rady, merytorycznie właściwej dla danej sprawy.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrująca skargę może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi.
6. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrująca skargę może zaprosić na posiedzenie skarżącego.
7. Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt lub propozycję, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
8. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzonej przez Komisję skargi celem jej załatwienia i podjęcia stosownej uchwały.
§ 94e. 1. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi i przyjmuje treść odpowiedzi, jaka zostanie udzielona skarżącemu zgodnie z terminem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady.”;
4)    w §95 uchyla się pkt 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

1.    Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Rady następujących po kadencji Rady, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.
2.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/326/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.10.2018 10:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.10.2018 10:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 92