Zarządzenie Nr 0050.217.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 145.738,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 145.738,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 26.000,00 zł.
4.    Zmienia się treść załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do uchwały XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak  w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania  w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku” do uchwały nr XLI/248/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             46.154.283,71 zł      
        w tym dochody majątkowe                         5.104.847,05 zł
                     dochody bieżące                            41.049.436,66 zł
2.     wydatki         47.203.960,55 zł
        w tym wydatki majątkowe        6.173.192,76 zł
                     wydatki bieżące                   41.030.767,79 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.049.676,84 zł  

  
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.217.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.10.2018 12:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.10.2018 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 41