Zarządzenie  Nr 0050.223.2018
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 706,72 zł (słownie: siedemset sześć złotych  72/100), przysługującej od  1   z tytułu opłat za świadczenia  za lokal mieszkalny przy ul. /…/  w Kudowie-Zdroju, na 7 ( siedem) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     106,72 zł – płatne w terminie do 31.10.2018r.;
2)     100,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2018r.;
3)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
4)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
5)     100,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
6)     100,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
7)     100,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.223.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.10.2018 12:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.10.2018 12:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 43