Zarządzenie Nr  0050.221.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  29 października 2018 r.


w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)   i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz.50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693)   Burmistrz Miasta Kudowa-Zdroju zarządza co następuje:

§1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 248/2, AM-10, obręb Słone o powierzchni 1009 m2, położ. w Kudowie-Zdroju przy ul. Fredry 3B, objętej księgą wieczystą SW1K/00067968/9.
2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 9 października 2018 r. Rep.A-8117/2018 w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku  przy ul. Bohaterów Getta 1, przed notariuszem Urszulą Makarską.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.221.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.10.2018 13:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.10.2018 13:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 37