Zarządzenie nr  0050. 230.2018
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia   31 października 2018 r.

w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432)  oraz  art.32 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz.1693) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomość gruntową  -  działkę  nr 349/5 (AM-2) położoną w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Nowy Zdrój, SW1K/00083376/0 stanowiącą własność Gminy Kudowa-Zdrój, na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność nabywcy, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres trzech tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.230.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.11.2018 13:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.11.2018 13:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 33