Zarządzenie Nr 0050.247.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 19 – 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III” w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:
1.    Agnieszka Czerniachowicz - przewodniczący komisji
2.    Iwona Biernacik - członek komisji
3.    Dorota Dąbrowska  - członek komisji
4.    Tadeusz Witwicki - członek komisji
5.    Marek Kot - sekretarz

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.247.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.11.2018 12:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.11.2018 12:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 52