Zarządzenie nr  0050.250.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 15 listopada 2018 r.       
 

w sprawie umorzenia należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Umarzam z urzędu w całości należność pieniężną Pana /.../ w wysokości 1.338,60 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie 912,05 zł przysługującą Gminie Kudowa – Zdrój z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy nr IFE/31/2012 z winy wykonawcy.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.250.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.11.2018 12:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.11.2018 12:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 50