Zarządzenie  Nr  0050.266.2018              
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 16 listopada 2018 r.

              
w sprawie  wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy –Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę  na umorzenie z urzędu należności pieniężnej w wysokości 27 306,45 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześć  zł 45/100) z tytułu  opłat czynszowych za lokal mieszkalny położony przy ul. /…/  w Kudowie – Zdroju, przysługującej gminie Kudowa – Zdrój od 1.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.266.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.11.2018 13:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.11.2018 13:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 39