Zarządzenie nr  0050. 265.2018
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  oraz art. 25  ust. 2 i art. 56 w zw.  z art. 51 ust. 2 i art. 53 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1716) oraz w wykonaniu uchwały nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 5 października 2005 r.  w sprawie utworzenia instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju  oraz uchwały nr XXII/137/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  27 czerwca 2016 r.  zmieniającej uchwałę nr XLI/244/05  z dnia 5 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju, Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do przekazania, w trybie nieodpłatnego wyposażenia gminnej instytucji kultury, nieruchomość lokalową nr 11 – lokal niemieszkalny -   położoną  przy  ul.  Zdrojowej 16/XXII w gminie Kudowa – Zdrój wraz z ułamkowym udziałem w prawie własności działek gruntu   nr 145/19 i nr 145/52  (AM-4), obręb Zakrze, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00086180/0.

§ 2

Przeniesienie prawa własności nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia  na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju  nastąpi poprzez zawarcie stosownej umowy w formie aktu notarialnego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Kudowa - Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.265.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.11.2018 09:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.11.2018 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 28