Uchwała nr I/2/18
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 23 listopada 2018r.

 
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

 
 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 994 z późn. zm.) Rada  Miejska  Kudowy-Zroju uchwala co następuje:

 
§ 1.

 1.    Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wybrany  został radny Wojciech Duś.

2.    Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2 .

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
 Zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 994 późn. zm.)  Rada gminy  wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 – 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr I/2/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.11.2018 12:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.11.2018 12:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 40