Zarządzenie Nr 0050.270.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 4 pkt 3) i 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz art. 44 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. (DZ.U. 2017 poz. 2477) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

-    w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.162.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. „ Regulamin i  procedury postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kudowy – Zdroju” w § 35 - Odstąpienie od stosowania Regulaminu:
-    ustęp 1, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W szczególnie uzasadnionych przypadkach uzasadnionych potrzebami zamawiającego lub pilności realizacji zamówienia Kierownik Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Skarbnika Gminy może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania Regulaminu i  wyrazić zgodę na udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy wskazanemu przez wnioskodawcę lub przeprowadzenie negocjacji ze wskazanym potencjalnym wykonawcą celem udzielenia zamówienia, a  w szczególności:”
-    dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Regulaminu nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi prawne. Zgody na udzielenie zamówienia jednemu Wykonawcy wskazanemu przez wnioskodawcę lub przeprowadzenie negocjacji ze wskazanym potencjalnym wykonawcą celem udzielenia zamówienia udziela Kierownik Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Skarbnika Gminy.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.270.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2018 07:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2018 07:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 40