Zarządzenie nr  0050.277.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  5 grudnia 2018 r.    
     

w sprawie umorzenia należności z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Umarzam z urzędu w całości należność pieniężną Pana /……./ w wysokości 754,50 zł przysługującą Gminie Kudowa – Zdrój objętą nakazem zapłaty z dnia 9 stycznia 2017r. sygnatura akt XIV C 940/16 w tym: z tytułu kosztów  postępowania w wysokości 634,50 zł oraz kosztów postępowania  klauzulowego w wysokości 120,00 zł.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.277.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.12.2018 09:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.12.2018 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 49