Zarządzenie  Nr  0050.279.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 11 grudnia 2018 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal socjalny.

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2.444,61 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote  61/100), przysługującej od  Pana /…./1   z tytułu opłat za świadczenia  za lokal socjalny przy  ul. /…/  w Kudowie – Zdroju, na 31 ( trzydzieści jeden) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     74,61 zł – płatne w terminie do 31.12.2018r.;
2)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2019r.;
3)     79,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2019r.;
4)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2019r.;
5)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2019r.;
6)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2019r.;
7)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2019r.;
8)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2019r.;
9)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
10)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
11)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
12)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
13)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
14)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
15)     79,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
16)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;
17)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2020r.;
18)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2020r.;
19)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
20)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
21)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
22)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
23)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
24)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
25)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
26)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
27)     79,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
28)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;
29)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
30)     79,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
31)     79,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.279.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.12.2018 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.12.2018 09:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 51