ZARZĄDZENIE NR 0050.276.2018
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju
z dnia 30.11.2018 r.

w sprawie powołania stałej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kudowa - Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 8 pkt. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz.1897) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W celu przeprowadzenia ustalenia i szacowania szkód na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w infrastrukturze komunalnej, powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych powołuje się stałą Komisję w składzie:
1) Tadeusz Witwicki – przewodniczący komisji
2) Dorota Dąbrowska
3) Agnieszka Czerniachowicz
4) Stanisław Jakubiec
5) Magdalena Spendowska

2. W pracach Komisji nie może uczestniczyć mniej niż 3 osoby.
3. W zależności od wielkości szkód Komisja może zostać powiększona do ilości osób niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnego ustalenia i szacowania strat.

§ 2.

1.    Do zadań Komisji należy:
a)    dokonanie wizji lokalnej w terenie,
b)    zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową,
c)    ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu,
d)    oszacowanie wielkości strat powstałych w infrastrukturze komunalnej wg protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.    Komisja wykonuje zadania w oparciu o:
a)    Regulamin pracy stałej Komisji do spraw usuwania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, powstałych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kudowa – Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
b)    Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zadań i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym przeciwdziałania skutkom takich zdarzeń w przyszłości z dnia 31 marca 2016 r.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.276.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.12.2018 09:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.12.2018 09:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 62