Zarządzenie Nr 0050.282.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.256.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i w związku z § 4 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 0050.256.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój § 1 otrzymuje brzmienie:

„ust. 1. Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do dnia 31-10-2021 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kompleks nieruchomości stanowiący działki niezabudowane położone w Kudowie-Zdroju w obrębie Zakrze (AM-2,13), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 54 i część działki nr 395 o łącznej powierzchni 3,9250 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
ust. 2 Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 ust 1 w wysokości 785,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2018 r.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.282.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.12.2018 10:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.12.2018 10:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 59