§ 15. Do zadań Referatu Finansowo- Budżetowego należy w szczególności:

 

 1. opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,
 2. opracowywanie projektów budżetu i przedkładanie go w obowiązującym terminie
  do uchwalenia oraz nadzór nad jego realizacją i wykonaniem,
 3. informowanie organów gminy o przebiegu wykonania budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych,
 5. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,
 6. opracowywanie i wprowadzanie programów i systemów mających na celu pełną kontrolę nad egzekwowaniem należności gminy,
 7. opracowywanie programów pozwalających na obniżenie i racjonalizację kosztów funkcjonowania gminy i urzędu,
 8. sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych co do zasadności planowanych i wykonywanych dochodów
   i wydatków budżetowych, weryfikacja ich planów i zmian w planach,
 9. obsługa funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 10. terminowe rozliczanie i egzekwowanie (wnioski o płatność) należnych gminie refundacji
  z Funduszy Europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 11. prowadzenie ewidencji finansowej mienia komunalnego,
 12. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie dokonania zmian
  w budżecie,
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  oraz sporządzanie  sprawozdawczości w tym zakresie,
 14. terminowe regulowanie zobowiązań z kontrahentami w zakresie zawartych umów, zleceń, zamówień, itp.,
 15. współpraca z bankami obsługującymi gminę w zakresie obsługi rachunków gminy,
 16. prowadzenie aktualnej ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru
  i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,
 17. prowadzenie aktualnej ewidencji podatników podatku od środków transportowych
  dla potrzeb poboru podatku,
 18. zapewnienie ochrony mienia gminnego przez jego ubezpieczenie,
 19. prowadzenie spraw w zakresie polityki podatkowej,
 20. prowadzenie spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Finansowo-Budżetowy - FB
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 143