§ 16. Do zadań Referatu  Ochrony Mienia i Straży Miejskiej należy w szczególności:

                                             

 1. realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy,
 2. prowadzenie ewidencji oznakowania psów transponderami,
 3. realizacja zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej,
 4. realizacja zadań związanych ze sprawami obronnymi na rzecz bezpieczeństwa państwa,
 5. realizacja zadań związanych z akcją kurierską i świadczeniami wojskowymi,
 6. prowadzenie monitoringu miasta,
 7. rejestracja i dochodzenie naprawienia szkód na mieniu gminnym powstałych w wyniku kolizji oraz innych zdarzeń,
 8. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania,
 9. realizacja zadań związanych z Obroną Cywilną i zarządzaniem kryzysowym,
 10. zarządzanie lokalnym systemem osłony przeciwpowodziowej,
 11. prowadzenie magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego,
 12. współpraca z innymi podmiotami i stowarzyszeniami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa jak: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne itp.,
 13. zabezpieczenie jednostek w środki techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas działań ratowniczych,
 14. prowadzenie gospodarki paliwowej pojazdów będących w dyspozycji Referatu
  oraz pojazdów i sprzętów będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych,
 15. podejmowanie w razie konieczności innych działań związanych z bezpieczeństwem gminy,
 16. nadzór nad wykonywaniem pracy, rozliczaniem czasu pracy kierowców pojazdów będących na stanie urzędu,
 17. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 18. prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem   padłych zwierząt lub ich części.

-

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Ochrony Mienia i Straży Miejskiej - OMSM
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 132