§ 17. 1. Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju  należy w szczególności:

 

 1. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych
  w zakresie rzeczowym i finansowym dla gminy,
 2. rozliczanie nakładów inwestycyjnych i remontowych,
 3. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 4. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
  z drogą,
 5. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat
  i kar pieniężnych z tego tytułu,
 6. koordynacja robót w pasie drogowym,
 7. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów,
 8. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
  ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 9. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem drogowym,
 10. koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania komunikacji na terenie miasta,
  w tym uzgadnianie rozkładów jazdy i nadzór nad utrzymaniem wiat i przystanków,
 11. sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
 12. pozyskiwanie dla gminy krajowych lub zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
   w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 13. poszukiwanie oraz informowanie o programach pomocowych krajowych, zagranicznych
  i Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, umożliwiających rozwój gminy,
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków pomocowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 15. opracowywanie wniosków aplikacyjnych do krajowych i zagranicznych funduszy,
  w tym funduszy Unii Europejskiej,
 16. dokonywanie rozliczeń finansowych projektów realizowanych z udziałem funduszy krajowych lub zagranicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 17. kontrola trwałości zrealizowanych projektów,
 18. koordynowanie pracy pracowników przygotowujących dokumentację niezbędną
  do pozyskiwania środków z funduszy krajowych lub zagranicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 19. realizacja zadań związanych ze współpracą transgraniczną ze stroną czeską,
 20. monitorowanie i systematyczne uaktualnianie bieżących informacji na stronach internetowych gminy w ramach kompetencji i zadań referatu,
 21. prowadzenie całokształtu zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
  w tym objętych procedurą udzielania zamówień określoną zarządzeniem burmistrza,
 22. przygotowywanie i aktualizowanie zasad funkcjonowania systemu udzielania zamówień publicznych w urzędzie,
 23. planowanie zamówień publicznych w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi oraz ogłaszanie informacji o planowanych zamówieniach publicznych,
 24. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,
 25. prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówień publicznych,
 26. przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi postępowań
  o udzielenie zamówienia publicznego,
 27. udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 28. przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  w tym obsługa kancelaryjna komisji przetargowych,
 29. nadzór nad prawidłowością przeprowadzania wybranej procedury udzielania zamówienia,
 30. prowadzenie wewnętrznych szkoleń z przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 31. inicjowanie  współpracy i działań transgranicznych,
 32. nadzór nad realizacją ustalonych zasad partnerstwa gminy z innymi miastami
  i regionami europejskimi (Hronov, Nachod,  Horn Bad Meinberg, Kudowastrasse),
 33. przygotowanie organizacyjne do zawierania nowych umów o partnerstwie
  z podmiotami zagranicznymi,
 34. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem faktów dotyczących działalności gospodarczej do CEDIG,
 35. prowadzenie ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie,
 36. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie godzin otwarcia placówek handlowo-usługowych,
 37. udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia
  na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego na terenie gminy,
 38. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Inwestycji i Rozwoju - IR
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 182